Vivi.sk Šaty | Dámske Oblečenie | Kabelky | Sukne | Svetre | Topy | Tričká

 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.vivi.sk

Článok I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu vivi fashion na stránkach www.vivi.sk.
2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim pri kúpe a predaji tovaru.
3. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu vivi fashion na stránkach www.vivi.sk.
4. Pri zaslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Článok II

VYMEDZENIE POJMOV

1. Predávajúci je  prevádzkovateľ internetového obchodu vivi.sk, t.j.  spoločnosť  wbx, s.r.o.  so sídlom  na Ostrovského 2  v Košiciach,   IČO: 46530622, IČDPH: SK2023432455, v zastúpení konateľom Ing. Petrom Sádelom, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vo vložke č. 29272/V.
2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim. 3. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade ak je kupujúci podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok III

OBJEDNÁVKA

1. Tovar, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu vivi.sk je možné objednávať prostredníctvom:
a) internetovej stránky www.vivi.sk
b) emailom na info@vivi.sk
c) telefonicky na t. č. 0917 664 985 v pracovných dňoch od 9:00 – 17:00 hod.
2. Ak sa kupujúci rozhodne nakupovať prostredníctvom internetového obchodu vyberie si tovar na základe aktuálnej ponuky tovaru a potvrdí ho kliknutím na ikonu „do košíka“. Následne si kupujúci zvolí počet kusov vybraného tovaru a klikne na zobrazenie obsahu košíka. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vivi.sk je potrebná registrácia. Po registrácii resp. prihlásení si kupujúci zvolí spôsob úhrady, doručenia a dodaciu adresu. Následne klikne na „potvrdenie objednávky“, kde sa mu zobrazí rekapitulácia objednávky. Kliknutím na záväzne objednať kupujúci záväzne odošle svoju objednávku.
3. Pred odoslaním objednávky predávajúci oboznámi kupujúceho o:
a) hlavných vlastnostiach tovaru,
b) o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania,
c) o telefónnom čísle a ďalších údajoch potrebných pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak má,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e) o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
f) o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
g) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, v ktorej predávajúci dodá tovar, o postupe uplatnenia a vybavenia reklamácií,
h) o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytuje spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy,
i) o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,
j) o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne o informácií o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
k) o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
l) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
m) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
n) o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.
4. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom emailu je nutné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefonický kontakt, spôsob úhrady a dodania. Aby bola takto vyplnená objednávka platná, je potrebné uviesť všetky údaje uvedené vyššie.
5. Postup, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplýva z týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu čo najskôr dočasnú, alebo trvalú zmenu v jeho osobných údajoch, alebo zmenu dodacej adresy po odoslaní objednávky.
7. Kupujúci má právo na zrušenie („storno“) objednávky bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky. Zrušenie objednávky je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Článok IV

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávkového formulára kupujúcim a jeho prijatím predávajúcim. Prijatie objednávkového formulára potvrdí predávajúci zaslaním informatívneho e-mailu kupujúcemu, pričom jeho zaslanie nemá žiadny vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. Kúpna zmluva vzniká aj prijatím objednávky priamo na email e-shopu info@vivi.sk, ktorý bude následne predávajúcim potvrdený zaslaním spätného emailu kupujúcemu o registrácii danej objednávky.
3. Kúpnu zmluvu, ktorá bola uzatvorená týmto spôsobom je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán.
4. Kupujúci berie na vedomie, že pri vzniku akéhokoľvek sporu, ktorý vyplýva z uzatvorenej kúpnej zmluvy zodpovedá podľa ust. §420 Občianskeho zákonníka za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu.
5. Uzatvorená kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je archivovaná po dobu 5 rokov od jej uzatvorenia.

Článok V

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Pri nákupe tovaru, ktorý neslúži na podnikateľskú činnosť má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom sú splnené podmienky:
a) kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy predávajúcemu písomne buď zaslaním emailu na info@vivi.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho spolu s tovarom, kópiou daňového dokladu a číslom účtu, na ktorý majú byť vrátené finančné prostriedky.
b) tovar zašle kupujúci najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia späť predávajúcemu.
2. Pri odstúpení od zmluvy sa uzavretá kúpna zmluva zrušuje od počiatku.
3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
4. Ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar je povinný o tom bezodkladne upovedomiť kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za tovar, ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.

Článok VI

CENA TOVARU

1. Ceny jednotlivých tovarov uverejnených na internetovej stránke www.vivi.sk sú aktuálne a platné. Uvádzané sú v jednotnej mene v eurách (€), v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH) a ostatných daní.
2. Počas zverejnenia tovaru na internetovej stránke www.vivi.sk je predávajúci viazaný svojou ponukou.
3. Konečná cena je uverejňovaná v objednávkovom formulári vrátanie DPH a ostatných poplatkov súvisiacich so získaním tovaru.
4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací, záručný list a daňový doklad.
5. Orgán dozoru, ktorý náš tovar kontroluje, dohliada na jeho bezpečnosť a nezávadnosť je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Košický kraj.

Článok VII

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpnu cenu je možné zaplatiť:

a) Slovenskou poštou na dobierku,
b) Kuriérom na dobierku,
c) Prevodom na účet predávajúceho, č. ú: SK4311000000002920911551, ktorého majiteľom je spoločnosť wbx, s.r.o. prevádzkovateľ e-shopu. Pri tejto platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol č. objednávky, alebo číslo faktúry.
d) V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Článok VIII

DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný doručiť objednávaný tovar kupujúcemu do 7 dní od prijatia objednávky. Ak je pri tovare uvedená poznámka s iným termínom doručenia platí tento termín.
2. Ponúkaný tovar ma predávajúci na sklade. Uskladnený tovar bude vyexpedovaný zo skladu do 2 dní. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu trvá podľa zvoleného spôsobu doručenia 1 – 3 pracovné dni.
3. Pri vyexpedovaní tovaru zo skladu bude kupujúcemu zaslaný email. V prípade nedoručenia tovaru do 7 dní od zaslania emailu potvrdzujúceho vyexpedovanie, je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom na adrese info@vivi.sk
4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v mieste, ktoré bolo uvedené v objednávke tovaru.
5. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý mu bol doručený na adresu uvedenú v objednávke má predávajúci právo požadovať od neho náhradu škody vo výške nákladov súvisiacich s plnením.

Článok IX

USTANOVENIE O ZMLUVNEJ POKUTE


1. Ak kupujúci poruší povinnosť uvedenú v Článku VIII, bod 4. a neprevezme si objednaný tovar v odbernej lehote, alebo bezdôvodne odmietne prevziať tovar alebo sa tovar vráti, pretože adresát je neznámy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 €.
2. Zmluvná pokuta je splatná dňom kedy sa tovar vráti späť predávajúcemu.

Článok X

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A REGISTRÁCIA

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade s Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).
2. Spracovanie osobných údajov vykonáva predávajúci bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, aby bolo možné splniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
3. Pri registrácii môže kupujúci predávajúcemu udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje na marketingové účely.
4. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať žiadne osobné údaje kupujúceho tretím stranám a používať ich len na účely spojené s doručením zásielky tovaru a uchovávať tieto informácie vo vlastnej zabezpečenej databáze.
5. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o zrušenie svojej registrácie prostredníctvom emailovej správy na adresu info@vivi.sk. Následne na to bude konto kupujúceho deaktivované a budú vymazané jeho osobné údaje z internej databázy.
6. V prípade, že kupujúci nechce, aby boli jeho údaje uchované v našej databáze, stačí ak si svoj tovar objedná telefonicky, alebo pri objednávke uvedie do „Poznámky“ k objednávke žiadosť  o vymazanie osobných údajov  ihneď po objednaní.
7. Registrovaný člen môže byť na stránke www.vivi.sk registrovaný iba raz, ak predávajúci zistí, že konkrétna osoba má na stránke viac registrácií a zákazníckych účtov, je oprávnená zrušiť niektoré účty takejto osoby aj bez predchádzajúceho upozornenia.
8. IS obchodu je 1616215, pod ktorým je e-shop registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Článok XI

ZÁRUKA, ZÁRUČNÁ LEHOTA

1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov.
2. Záručným listom je faktúra.
3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
4. Kupujúci ma právo požadovať od predávajúceho poskytnutie písomnej záruky (záručný list).
5. Bližšie informácie sú podrobne rozpísané v reklamačnom poriadku.

Článok XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.vivi.sk, pričom kupujúci pri odoslaní objednávkového formulára potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí.
2. Tieto podmienky začínajú platiť od dňa 12.12.2016 do doby neurčitej.Obchodné podmienky v PDF:

 
pinterest instagram